Nông dân bơm nước cứu lúa

2
Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Nông dân bơm nước cứu lúa

Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net