Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

10
Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ

Nữ huấn luyện viên chó nghiệp vụ

 
 

Nữ cảnh sát cùng chó nghiệp vụ trên thao trường.

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net