Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

2
Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Nước lũ bủa vây Kinh thành Huế

Giang Huy – Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net