Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

5
Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Nước Mỹ mòn mỏi chờ kết quả bầu cử

Reuters, AP, NYTimes, AFP

Nguồn: VnExpress.net