Nước ngập 2 mét ở rốn lũ Hà Tĩnh

4
Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước ngập 2 mét ở

Nước ngập 2 mét ở ‘rốn lũ’ Hà Tĩnh

Nước bao vây tứ bề ở rốn lũ Cẩm Xuyên

 
 


Nước lũ bủa vây ở huyện Cẩm Xuyên. Video: Lê Hoàng.

Lê Hoàng

Nguồn: VnExpress.net