Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

9
Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu ngày đầu hoạt động

Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net