Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

2
Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Pháp duyệt binh mừng quốc khánh giữa Covid-19

Ánh Ngọc (Theo Reuters, AFP)

Nguồn: VnExpress.net