Phát hiện điểm phi logic trong tranh

15

Câu 1:

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Câu 3:

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Câu 4:

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Câu 5:

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

Phát hiện điểm phi logic trong tranh

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Nguồn: VnExpress.net