Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

1
Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Phố cá lóc nướng Sài Gòn bán hàng tấn cá ngày vía Thần Tài

Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net