Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

2
Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Phố đi bộ mới ở Hà Nội hút du khách

Thanh Huế

Nguồn: VnExpress.net