Phố Hà Nội ngập rác thải

3
Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Phố Hà Nội ngập rác thải

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net