Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

8
Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua ảnh

Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào qua ảnh

Ngọc Thành (Ảnh tư liệu triển lãm)

Nguồn: VnExpress.net