Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

2
Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Quang Hải suýt đánh nhân viên khiêng cáng

Đức Đồng

Nguồn: VnExpress.net