Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

2
Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng Nam kiểm soát người từ Đà Nẵng vào

Quảng nam kiểm soát người từ Đà Nẵng đi vào

 
 

Kiểm soát người về từ Đà Nẵng. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net