Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

8
Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Ra mắt trung tâm triển lãm lớn nhất của Novaland

Thi Quân (ảnh: Hữu Khoa – Phương Phương)

Nguồn: VnExpress.net