Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

2
Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Runner U70 chinh phục VM Quy Nhơn trên đôi tất rách

Thiên Di
Ảnh: Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net