Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

3
Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Sữa học đường quay lại trường học sau giãn cách

Nha Trang
Ảnh: Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net