Tắc đường nhiều cây số

3
Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Tắc đường nhiều cây số

Hà Nội tắc đường nhiều cây số ngày giãn cách Covid-19

 
 

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net