Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

20
Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh - Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội

Tàu Cát Linh-Hà Đông trước ngày bàn giao

 
 

Đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông, sáng 19/3. Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành – Võ Hải

Nguồn: VnExpress.net