Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

1
Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Tế đàn Âm hồn tưởng nhớ ngày kinh đô Huế thất thủ

Võ Thạnh

Nguồn: VnExpress.net