Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

2
Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Thánh địa Mecca đìu hiu giữa Covid-19

Ảnh: AP, AFP

Nguồn: VnExpress.net