Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

3
Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Thành phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Đường phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước

 
 

Đường phố Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Video: Lê Hoàng.

Lê Hoàng

Nguồn: VnExpress.net