Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

2
Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy cô dậy từ 5h sáng tiếp sức cho sĩ tử

Thầy sáng lập trường Trí Đức động viên học sinh trước giờ đi thi

 
 

Thầy Hà Trung Hưng, sáng lập trường Trí Đức, động viên học sinh. Video: Dương Tâm.

Ngọc Thành – Dương Tâm

Nguồn: VnExpress.net