Thí sinh TP HCM đội mưa sau giờ thi Toán

4
Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ sau giờ thi Toán

Hữu Khoa – Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net