Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

6
Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Thông xe cầu Cửa Hội

 
 

Thông xe cầu Cửa Hội. Video: Nguyễn Hải – Đức Hùng

Nguyễn Hải – Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net