Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

2
Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thông xe đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net