Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

18
Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi

Thu hoạch hồng Vành khuyên ở biên giới Lạng Sơn

 
 

Người dân Lạng Sơn thu hoạch hồng vành khuyên. Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net