Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

1

Câu 1:

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

>> Đáp án

Câu 3:

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

>> Đáp án

Câu 4

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 5:

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

Thử thách tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Nguồn: VnExpress.net