Tìm lỗi sai trong tranh

3

Câu 1:

Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

>> Đáp án

Câu 3:

Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

>> Đáp án

Câu 4:

Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 5:

Tìm lỗi sai trong tranh

Tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Theo 7 second riddles

Nguồn: VnExpress.net