Tình người trong bão lũ

7
Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Tình người trong bão lũ

Thi Quân – Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net