Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

4
Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Tình yêu 43 năm của vợ chồng Biden

Ảnh: AFP, AP, Corbis.

Nguồn: VnExpress.net