Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

34
Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt - Pháp

Trái cây chín mọng trong trang trại của vợ chồng Việt – Pháp

Phan Dương
Ảnh: Ngo Phuong

Nguồn: VnExpress.net