Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

11
Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Trẻ học nhờ nhà văn hóa thôn vì trường tốc mái

Gió bão Vamco 'hất tung' mái tôn trường học xuống ruộng

 
 

Trường học tan hoang sau bão Vamco. Video: Hoàng Phương

Giang Huy – Hoàng Phương

Nguồn: VnExpress.net