Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

3
Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Trẻ mắc tay chân miệng nằm tràn hành lang bệnh viện

Quỳnh Trần – Thư Anh

Nguồn: VnExpress.net