Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

4
Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Trẻ mầm non vui đến lớp trong điều kiện bình thường mới

Nha Trang
Ảnh: Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net