Triển lãm chuyên đề Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử

1
Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Triển lãm chuyên đề

Triển lãm chuyên đề ‘Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử’

Giang Huy – Viết Tuân

Nguồn: VnExpress.net