Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

3
Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Trọng tài phạt nhầm thẻ đỏ ở V-League

Nguyên Mạnh đá hỏng phạt đền

 
 

Đức Đồng

Nguồn: VnExpress.net