Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

2
Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Trực thăng, chó nghiệp vụ tham gia tìm người mất tích

Võ Thạnh – Hoàng Táo – Giang Huy – Viết Tuân

Nguồn: VnExpress.net