Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

5
Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Hoàng Thùy (Ảnh do Trung tâm báo chí Đại hội XIII cung cấp)

Nguồn: VnExpress.net