Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

3
Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Trường đào tạo kỵ binh của cảnh sát cơ động

Cảnh sát cơ động Kỵ Binh tập luyện trên thao trường

 
 

Cảnh sát kỵ binh luyện tập trên thao trường. Video: Giang Huy – Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net