Trường học ngập bùn sau lũ quét

4
Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Trường học ngập bùn sau lũ quét

Hoàng Táo

Nguồn: VnExpress.net