Tuyết phủ trắng núi rừng

3
Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Tuyết phủ trắng núi rừng

Nguyễn Chỉnh – Thu Hoài – Phu Suy Thó

Nguồn: VnExpress.net