Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

7
Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới

Ảnh: AFP/ AP/ AA.

Nguồn: VnExpress.net