Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

1
Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Vây lưới bắt cá trên hồ thủy lợi

Bắt cá trên hồ thủy lợi Hố Lau. Video: Đắc Thành.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net