Vựa cá cơm khô trên thành phố đảo Phú Quốc

10
Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm khô trên

Vựa cá cơm khô trên ‘thành phố đảo’ Phú Quốc

Vựa cá cơm ở 'đảo ngọc" ngày gần tết

 
 

Phơi cá cơm tươi. Video: Ngọc Thành

Ngọc Thành

Nguồn: VnExpress.net