Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

1
Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Vườn Quốc gia Bến En trồng thêm 5.000 cây thân gỗ

Hoài Phong
Ảnh: Việt Linh

Nguồn: VnExpress.net