Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

3
Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Washington siết an ninh trước ngày Biden nhậm chức

Ảnh: AP/ Fox News/ AFP

Nguồn: VnExpress.net