Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

4
Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Xét nghiệm cho người từ vùng dịch về Hà Nội

Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net